Program „Mój Prąd” ogłoszony przez Mateusza Morawieckiego 23.07.2019 wywołał boom na rynku fotowoltaiki w Polsce. Ponad miliard złotych w budżecie, to dofinansowanie dla 200 tys. instalacji fotowoltaicznych. Dotacja ma na celu wzmocnienie energetycznej polityki prosumenckiej.

Dla kogo dofinansowanie na instalację fotowoltaiczną?

Program priorytetowy Mój prąd” stawia na rozwój instalacji fotowoltaicznych w Polsce poprzez dofinansowanie. Panele fotowoltaiczne, inwerter i pozostały osprzęt to inwestycja, której koszt zależny jest od potrzeb energetycznych. Z programem „Mój prąd” koszt instalacji fotowoltaicznej znacznie maleje, bo zyskać można aż 5 tys. złotych dotacji. W niniejszym artykule podpowiadamy, jak skutecznie uzyskać dofinansowanie na fotowoltaikę.

Co warto wiedzieć na początek?

  • Nabór wniosków przyjmowany jest w trybie konkursowym, co oznacza, że decydująca jest kolejność zgłoszeń.
  • Wnioski  należy składać w wersji papierowej z odręcznym podpisem osoby ubiegającej się o dofinansowanie wraz z załącznikami. Istnieje także możliwość wysłania wniosku drogą pocztową, mailową lub poprzez profil zaufany / e-dowód.
  • Więcej informacji znajdziesz tutaj: https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-moj-prad

Instalacja fotowoltaiczna – dofinansowanie na komponenty i montaż

Rząd coraz bardziej kładzie nacisk na rozwój odnawialnych źródeł energii w Polsce. Jest to związane z koniecznością obniżania emisji CO2Pierwszy nabór wniosków do programu „Mój prąd” rozpoczął się 30 sierpnia 2019 roku i ma potrwać do 20 grudnia. Celem programu jest zwiększenie energii pozyskanej z instalacji fotowoltaicznych. Beneficjentami programu mogą zostać osoby fizyczne, które wytwarzają energię na własne potrzeby – czyli są prosumentami – oraz posiadają kompleksową umowę z zakładem energetycznym. Prosumenci na podst. ustawy o OZE mają prawo do wysyłania nadwyżek do zakładu energetycznego i odbioru ich w 80% w momencie, gdy tego potrzebują.

Jak wypełnić wniosek o dofinansowanie?

Wniosek można pobrać ze strony nfosigw.gov.pl. Wszystkie pola we wniosku należy czytelnie uzupełnić kolorem czarnym lub granatowym. Pierwsza strona to podstawowe informacje dotyczące beneficjenta – m.in. dane kontaktowe, numer PESEL, miejsce zamieszkania, czy numer konta w banku, na które ma zostać przelane dofinansowanie. Fotowoltaika prosumencka obejmuje małe instalacje przydomowe, których wielkość mieści się w przedziale 2 kWp-10 kWp.

Kolejna strona wniosku dotyczy samej mikroinstalacji – jej lokalizacji, wielkości oraz kwotę wnioskowanej dotacji. Beneficjent może otrzymać 50% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 5 tys. złotych. Kolejne strony to liczne wymagane oświadczenia, a ostatnia jest już wypełniana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Oprócz wniosku niezbędne jest załączenie dowodu zapłaty za instalację w postaci faktury. Data jej wystawienia nie może być wcześniejsza niż ogłoszenie programu. Oprócz tego konieczne jest załatwienie oświadczenie operatora sieci dystrybucyjnej. Tutaj należy zwrócić uwagę, że dystrybutor nie jest równoznaczny ze sprzedawcą energii. Ostatnim z załączników jest oświadczenie o RODO – pozwalający na przetwarzanie informacji o beneficjencie.

Instalacja fotowoltaiczna – dofinansowanie z NFOŚiGW. Gdzie je dostarczyć?

  • Wniosek wraz z załącznikami należy dostarczyć do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (ul. Konstruktorska 1, 02-673 Warszawa).
  • Koperta musi zostać opatrzona adnotacją Program priorytetowy „Mój Prąd”

Beneficjent ubiegający się o dotację, oprócz dostarczenia dokumentów do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, musi spełniać pewne warunki. Instalacja nie może być większa niż 10 kWp. Zgłaszana mikroinstalacja może wytwarzać energię wyłącznie na potrzeby własne, wyprodukowana nadwyżka nie może być sprzedana. Wnioskodawca musi mieć również podpisaną umowę kompleksową z zakładem energetycznym i podłączony licznik dwukierunkowy, który będzie zliczał energię przesyłaną do zakładu energetycznego i z niego odbieraną. Należy również pamiętać, że inwestycja w dniu zgłoszenia wniosku, musi być zakończona.

Oblicz ile zyskasz na fotowoltaice!

Program priorytetowy „Mój prąd” łączy się z ulgą termomodernizacyjną. Oznacza to, że beneficjent przy zakupie instalacji, po odjęciu od kosztów 5 tys. zł dotacji, może pozostałą część odliczyć od podstawy podatku dochodowego. Ma na to 6 lat, a ulgę odliczyć można od dochodu nieprzekraczającego kwoty 53 000 zł. Beneficjent, który korzysta z dofinansowania w ramach programu „Mój prąd”, nie może jednocześnie korzystać z programu „Czyste powietrze”. Tak stanowi regulamin.

Kiedy zostaną wypłacone środki z programu “Mój prąd”?

Do wypłacenia środków niezbędne jest prawidłowe wypełnienie dokumentów i dostarczenie ich wraz z załącznikami do NFOŚiGW, który po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku wystąpi do beneficjenta z umową o dofinansowanie. Rozpatrywanie wniosków odbywa się na bieżąco. Wszystko odbywa się drogą elektroniczną. Pomyślne podpisanie wszystkich dokumentów będzie skutkowało wypłatą środków.

Więcej informacji znajdują się na stronie: doradztwo-energetyczne.gov.pl