Regulamin Programu Poleceń EkoPatron

Regulamin Programu Poleceń

EkoPatron

Pobierz Regulamin

Regulamin – Regulamin programu poleceń “Polecasz-Zyskujesz. Twoja fotowoltaika z Salvis Expert”.

Organizator – Salvis Expert Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytową z siedzibą w Krakowie przy ul. ul. Rybitwy 4,  30-722 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000772063, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieście, XI Wydział Gospodarczy – KRS,  kapitał zakładowy: 200 000,00 zł opłacony w całości.

Program – Program poleceń “Polecasz-Zyskujesz. Twoja fotowoltaika z Salvis Expert “.

Osoba polecająca – pełnoletnia osoba fizyczna, która przekazała Organizatorowi dane Osoby polecanej w celu doprowadzenia do zawarcia Umowy realizacyjnej. Osobą polecającą może być zarówno klient Organizatora, jak i osoba trzecia.

Osoba polecana – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, która w wyniku polecenia usługi projektu i montażu instalacji fotowoltaicznej przez Osobę  polecającą zawrze Umowę realizacyjną z Organizatorem i opłaci w całości należne Organizatorowi wynagrodzenie.

Kanał sprzedaży – środki i sposoby techniczno-osobowe stosowane samodzielnie lub razem do zawierania Umów realizacyjnych przez Organizatora w szczególności umowy zawierane w siedzibie lub lokalu Organizatora lub umowy zawierane za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (telefon, e-mail, strona internetowa, przesyłka pocztowa) lub umowy zawierane za pośrednictwem przedstawicieli handlowych Organizatora (tzw. door to door).

Karta premiowa – karta płatnicza, wydana przez uprawniony podmiot, działająca w systemie Mastercard, zabezpieczona kodem PIN, przekazywana Osobie polecającej w momencie przystępowania do Programu, posiadająca określony termin ważności uwidoczniony na awersie, umożliwiająca dokonywanie płatności w punktach handlowych w Polsce i na świecie oznaczonych naklejką Mastercard, a także dokonywanie transakcji internetowych oraz umożliwiająca wypłatę środków z bankomatu. Pełny i aktualny regulamin korzystania z karty premiowej znajduje się na stronie

Umowa realizacyjna – Umowa na zaprojektowanie lub montaż lub dostarczenie Elektrowni Słonecznej – instalacji fotowoltaicznej przygotowana i zawarta przez Organizatora z Osobą poleconą.

Premia – wartość bonów przekazanych na rzecz Osoby polecającej wyliczona na zasadch opisanych w niniejszym Regulaminie.

Umowa – Umowa Programu Poleceń “Polecasz-Zyskujesz. Twoja Fotowoltaika z Salvis Expert”, zawarta na czas nieokreślony, ale nie dłuższy niż czas obowiązywania Programu.

 

 1. W programie jako Osoba polecająca uczestniczyć mogą działający jako konsumenci dotychczasowi klienci Organizatora, jak i osoby trzecie. Osobą polecającą nie może być osoba w ramach świadczonej przez siebie działalności gospodarczej.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Programie jest zawarcie przez Osobę polecającą z Organizatorem Umowy Programu Poleceń “EkoPatron. Twoja Fotowoltaika z Salvis Expert”, będącą jednocześnie umową powierzenia przetwarzania danych osobowych Osób polecanych.
 3. Przez skuteczne polecenie należy rozumieć doprowadzenie do zawarcia Umowy realizacyjnej pomiędzy Organizatorem a Osobą polecaną, z zastrzeżeniem ust. 4.
 4. Zawarcie Umowy realizacyjnej pomiędzy Organizatorem a Osobą polecaną uzależnione jest od możliwości technicznych do założenia instalacji fotowoltaicznej w danym obiekcie.
 5. W Programie nie mogą brać udział Osoby polecone, które zawarły wcześniej umowę realizacyjną z Organizatorem, niezależnie od kanału sprzedaży.
 6. Osoba polecająca może polecić więcej niż jedną osobę polecaną.
 7. Osoba polecająca może dokonać polecenia samego siebie jako Odbiorcy polecenia.
 8. W sytuacji, gdy więcej niż jedna Osoba polecająca poleca tą samą Osobę polecaną, liczy się data i czas dokonania takiego polecenia. Oznacza to, iż ewentualną premię otrzyma ta Osoba polecająca, która jako pierwsza zarekomendowała daną Osobę poleconą.
 9. Aby formularz zgłoszeniowy został uznany przez Organizatora za prawidłowo wypełniony, powinien on zawierać kompletne dane Osoby polecanej.
 1. Podmiotowi polecającemu po spełnieniu warunków uczestnictwa określonych w 2 należeć się będzie premia, z uwzględnieniem postanowień poniższych.
 2. Warunkiem przyznania premii Osobie polecającej przez Organizatora jest zapłata przez Osobę polecaną całego wynagrodzenia na rzecz Organizatora za wykonanie Umowy realizacyjnej.
 3. Premia będzie miała formę doładowanie na Kartę premiową o wartości 400,00 zł (czterysta złotych) w terminie 7 dni od dnia otrzymania wynagrodzenia zgodnie z ust. 2 powyżej, za każde skuteczne polecenie.
 4. Powyższa wartość nie uwzględnia podatku od przychodu uzyskanego przez Osobę polecającą, będącą osobą fizyczną. Jeżeli wysokość przychodu (łączna wartość otrzymanych premii) z Programu skutkować będzie powstaniem po stronie Osoby polecającej obowiązku podatkowego, Osoba polecająca ma obowiązek samodzielnie odprowadzić podatek w odpowiedniej wysokości do właściwego Urzędu Skarbowego na podstawie wystawionego przez Organizatora formularza PIT-8C.

 

 1. Osoba polecająca ma możliwość za pośrednictwem adresu e-mail salvis@salvisexpert.pl uzyskać informacje na temat zasad i Regulaminu Programu Poleceń,
 2. Organizator będzie informował uczestników Programu w przypadku jeśli przesłane dane nie spełniają warunków niniejszego Regulaminu poprzez komunikaty e-mail lub telefonicznie, a ich uzupełnienie w formie elektronicznej lub papierowej będzie warunkiem wzięcia udziału w Programie.

 

 1. Reklamacje można zgłaszać w formie mailowej na adres Organizatora: salvis@salvisexpert.pl z adnotacją „Reklamacja – Program poleceń” lub na adres korespondencyjny Organizatora: ul. Rybitwy 4, 30-722 Kraków.
 2. Osoba zgłaszająca reklamację powinna w jasny i dokładny sposób opisać przyczynę reklamacji.
 3. Każda reklamacja powinna zawierać dane identyfikujące Osoby polecającej.
 4. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź na reklamacje zostanie przesłana w formie elektronicznej.
 5. W przypadku, gdy złożona reklamacja zawiera braki uniemożliwiające jej rozpatrzenie, Organizator wezwie składającego reklamację do jej uzupełnienia.

 

 1. Osoba polecająca, wyraża zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych przez Organizatora, zgodnie z art. 6 ust. 1a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UEL119 z 04.05.2016, str.1) (“RODO”), dla celów związanych z realizacją Programu.
 2. Administratorem danych osobowych jest Salvis Expert Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytową z siedzibą w Krakowie przy ul. Rybitwy 4, 30-722 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000772063, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieście, XI Wydział Gospodarczy – KRS,  kapitał zakładowy: 200 000,00 zł opłacony w całości.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą przez administratora danych osobowych przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) oraz w art. 2 i art. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UEL119 z 04.05.2016, str.1), wyłącznie dla celów związanych z Programem.
 4. Osobom uczestniczącym w Programie przysługuje prawo wglądu do ich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania.

 

 1. Osoba polecająca w ramach Programu jest obowiązana do przetwarzania jako Administrator danych osobowych Osób polecanych (potencjalnych klientów Organizatora), w szczególności, takich jak: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania / adres prowadzenia działalności, miejsce instalacji oraz moc instalacji PV, zgodnie przepisami
 2. Polecający, działający jako Administrator danych osobowych Osób polecanych oświadcza, że jest Administratorem danych, o których mowa w ust. 1 powyżej, w rozumieniu art. 4 pkt. 7 RODO lub został prawidłowo umocowany przez Administratora danych do ich dalszego powierzenia.
 3. Osoba polecająca, działająca jako Administrator powierza Organizatorowi do przetwarzania dane osobowe Osób polecanych (potencjalnych klientów Organizatora), w szczególności: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania / adres prowadzenia działalności, miejsce instalacji oraz moc instalacji PV.
 4. Organizator, działający jako Procesor, przetwarza dane osobowe wyłącznie w celu realizacji Umowy i w zakresie niezbędnym do jej wykonania, w tym także w zakresie przedstawienia oferty Osobie polecanej i zawarcia z nią umowy realizacyjnej.
 5. Organizator oświadcza, że posiada zasoby infrastrukturalne, doświadczenie, wiedzę oraz wykwalifikowany personel w zakresie umożliwiającym należyte przetwarzanie danych osobowych, w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa.
 6. Udostępnione przez Polecającego dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu przedstawienia oferty Osobie polecanej i zawarcia z nią umowy realizacyjnej i wyłącznie w zakresie niezbędnym dla realizacji tego celu, w sposób zgodny z niniejszą Umową.
 7. Organizator niezwłocznie poinformuje Polecającego, jeżeli w jego ocenie wydane mu polecenie przetwarzania danych stanowi naruszenie Rozporządzenia lub innych przepisów Unii lub państwa członkowskiego o ochronie danych.
 8. Organizator zobowiązuje się, przy przetwarzaniu danych osobowych, o których mowa w § 4, do ich zabezpieczenia poprzez podjęcie adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych, tj. zabezpieczenia danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych, ich zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Organizator zobowiązany jest w szczególności do:
  1. stosowania wszelkich środków technicznych i organizacyjnych zabezpieczających dane osobowe, na zasadach określonych w art. 32 RODO;
  2. pomagania Polecającemu w wywiązywaniu się z obowiązków określonych w 32–36 RODO;
  3. pomagania Polecającemu poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w wywiązywaniu się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III RODO;
  4. zapewnienia, by osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązywały się do zachowania tajemnicy, chyba że będą to osoby zobowiązane do zachowania tajemnicy na podstawie ustawy;
  5. w razie stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych, zawiadomienia Polecającego o takim naruszeniu niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 24 godzin od jego wykrycia;
  6. po zakończeniu umowy, zależnie od decyzji Polecającego, usunięcia lub zwrotu danych osobowych oraz usunięcia ich wszelkich kopii, chyba że przepisy prawa bezwzględnie obowiązującego przewidują inaczej, i złożenia względem administratora oświadczenia potwierdzającego wykonanie powyższego zobowiązania, na każde wezwanie Polecającego.
 9. Organizator jest uprawniony do dalszego powierzenia przetwarzania Danych osobowych dalszym podmiotom przetwarzającym. Organizator zapewnia, że będzie korzystał wyłącznie z usług takich dalszych podmiotów przetwarzających, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia, a także chroniło prawa osób, których dane dotyczą. Organizator zobowiązany jest zapewnić, by na dalsze podmioty przetwarzające zostały nałożone co najmniej te same obowiązki co nałożone na Organizatora w Umowie.
 10. Polecający ma prawo do kontroli sposobu wykonywania niniejszej Umowy poprzez prawo żądania składania przez Organizatora pisemnych wyjaśnień. Organizator zobowiązany jest do współpracy z Polecającym lub wskazanym przez Polecającego podmiotem przy wszelkich działaniach sprawdzających i naprawczych.
 11. Organizator zobowiązany jest zastosować się do wskazówek i zaleceń pokontrolnych przekazanych mu przez Zleceniodawcę po przeprowadzeniu audytu lub kontroli, o których mowa w ust. 11 powyżej.
 12. Organizator zobowiązuje się do nie przekazywania Danych osobowych do państw trzecich (tj. poza terytorium EOG).

 

 

 1. Organizator ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Regulamin Programu wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia i obowiązuje bezterminowo, do dnia ogłoszenia zakończenia Programu.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Programu w każdym czasie oraz bez podania przyczyny, a także do modyfikacji przepisów niniejszego Regulaminu, w każdym czasie oraz bez podania przyczyny, z zachowaniem praw nabytych osób w nim uczestniczących, przed zmianą Regulaminu. O wszelkich zmianach Regulaminu Organizator poinformuje uczestników Programu pisemnie, w formie elektronicznej, a ponadto zamieści informację w tym zakresie na swojej stronie internetowej.
 4. Organizator zastrzega sobie możliwość wykluczenia z Programu osoby w nim uczestniczącej, w wypadku wykazania naruszenia przez tą osobę postanowień niniejszego Regulaminu lub bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Nie wyłącza to praw nabytych tej osoby, zgodnie z Regulaminem, w szczególności prawa do premii pieniężnej.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem lub Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
 6. Spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy rzeczowo dla siedziby Organizatora.